Boer, Helena de – De Tredde Doar

Skreaun troch: Helena de Boer
Omslachûntwerp en yllustraasjes: Helena de Boer
Utjefte: Afûk
NUR: 282
ISBN 90 6273 663 7
AVI – M7
Koarte ynhâld:
As de jonges út it doarpke Himeltsjerk ien foar ien ferdwine en net weromfûn wurde, krije de trije doarpsheksen de skuld. Dêrom ferhúzje se nei de bosk. Dat dat net elk nei’t sin is, liedt der ta dat ien fan harren op ‘e siik giet om de jonges werom te finen. Dat dat noch net sa maklik is, sil bliken dwaan yn in tige spannend aventoer…